VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

spoločnosti Targetovo s. r. o.

pre poskytovanie služieb a vykonávanie diel

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Targetovo s. r. o. so sídlom Zimná 205/70, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 51 059 207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42148/V (ďalej len „Spoločnosť“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti pre poskytovanie služieb a vykonávanie diel (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“).

1.2 VOP upravujú právne vzťahy medzi Spoločnosťou a tretími osobami, objednávateľmi (ďalej len „Objednávateľ”), týkajúce sa poskytovania služieb Spoločnosťou pre Objednávateľov a vykonávania diel Spoločnosťou pre Objednávateľov, ktoré vznikli na základe zmlúv uzavretých na základe týchto VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Objednávateľom. VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti a v elektronickej forme na internetových stránkach https://www.targetovo.sk, https://www.targetovo.cz, https://www.targetovo.com, https://www.popisky.sk , https://www.popisky.cz. VOP taktiež obdrží klient ako prílohu e-mailu spolu s cenovou ponukou pri uzatváraní Zmluvy.

1.3 VOP sú záväzné pre Spoločnosť a pre Objednávateľa. 

1.4 Predmetom týchto VOP je najmä stanovenie podmienok, za ktorých budú Zmluvné strany uzatvárať jednotlivé Zmluvy a taktiež úprava práv a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúch z týchto Zmlúv. Tieto VOP vytvárajú základ pre vznik samostatných, realizačných Zmlúv, ktoré vzniknú na základe zaslania Návrhu na uzavretie zmluvy a jeho Akceptácie.

Článok 2: Definície pojmov

2.1 “Spoločnosť” je obchodná spoločnosť Targetovo s. r. o. so sídlom Zimná 205/70, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 51 059 207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42148/V, podnikajúca v oblasti reklamných služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, keď svojim klientom poskytuje najmä služby ako je SEO optimalizácia internetových stránok a správu PPC kampane v rámci Google služby Adwords. Predmetom činnosti Spoločnosti je aj zhotovovanie webstránok a iných Diel súvisiacich s marketingom. Spoločnosť vystupuje v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom ako zhotoviteľ Diela alebo poskytovateľ Služieb na základe Zmlúv. 

2.2 “Objednávateľ” je klient Spoločnosti, ktorému sa Spoločnosť zaviazala poskytnúť Služby, a to na základe Zmluvy o poskytovaní služieb alebo Zmluvy o dielo uzavretých procesom upraveným v týchto VOP.

2.3 “Zmluva” je Zmluva o poskytnutí služieb alebo Zmluva o dielo uzavretá medzi Spoločnosťou a Objednávateľom, ktorá je uzatvorená procesom upraveným týmito VOP a na základe ktorej Spoločnosť poskytuje Objednávateľovi Služby (Zmluva o poskytnutí služieb) alebo na základe ktorej Spoločnosť vykonáva pre Objednávateľa Dielo (Zmluva o dielo); neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, sú VOP a cenová ponuka.

2.4 “Zmluva o dielo” je Zmluva na základe ktorej Spoločnosť vykonáva pre Objednávateľa v Zmluve dohodnuté Dielo.

2.5 “Zmluva o poskytnutí služieb” je Zmluva na základe ktorej Spoločnosť poskytuje Objednávateľovi v Zmluve dohodnuté Služby. Zmluva o poskytnutí služieb môže byť uzavretá ako “Zmluva o poskytnutí jednorazových služieb”, predmetom ktorej bude poskytnutie konkrétnej jednorazovej Služby alebo Služieb do určitého času alebo môže byť uzavretá ako “Zmluva o pravidelne poskytovaných službách”, predmetom ktorej je pravidelné (najčastejšie mesačné) poskytovanie Služby alebo Služieb počas vopred určeného obdobia – “Zmluva o poskytovaní pravidelných služieb na určitý čas” alebo predmetom ktorej je pravidelné (najčastejšie mesačné) poskytovanie Služby alebo Služieb počas vopred neurčeného času – “Zmluva o poskytovaní pravidelných služieb na neurčitý čas”. 

2.6 “Návrh na uzavretie zmluvy” je e-mail Spoločnosti zaslaný Objednávateľovi, ktorý obsahuje cenovú ponuku vypracovanú na základe ústnej alebo písomnej objednávky Objednávateľa, prípadne aj zálohovú faktúru a iné zmluvné dojednania a v jeho predmete je uvedený text Návrh na uzavretie zmluvy a v texte e-mailu je jednoznačne uvedené, že ide o návrh na uzavretie zmluvy a že jeho akceptáciou vzniká medzi Spoločnosťou a Objednávateľom Zmluva. 

2.7 “Akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy” je e-mail Objednávateľa zaslaný Spoločnosti ako odpoveď na Návrh na uzavretie zmluvy, z ktorého textu alebo prílohy (podpísanej cenovej ponuky) vyplýva, že Objednávateľ prijíma a akceptuje jemu zaslaný Návrh na uzavretie zmluvy. Prílohou Akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy je Objednávateľom podpísaná cenová ponuka. 

2.8 “Zmluvné strany” sú Spoločnosť a Objednávateľ spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.9 “Služby” sú najmä nasledovné služby a práce poskytované Spoločnosťou pre Objednávateľa na základe Zmluvy zamerané na online marketing, a to najmä na:

 1. funkčnosť webstránky, prostredníctvom poskytnutia:

  1. SEO služieb, ako aj analýzy kľúčových slov a stránky 
  2. nastavenie google analytics, t.j. zber dát, pomôcka pre vyhodnocovanie a následné prijímanie rozhodnutí pre následné ďalšie aktivity online.
 2. správu reklamných účtov v adwords, sklik, azetklik a iné.
 3. správu kampaní v rámci sociálnych sietí facebook, instagram, linkedin, twitter a iné.
 4. správu účtov v porovnávačoch cien, najmä heuréka, pricemánia, najnákup (činnosť týkajúca sa najmä úprav xml feedu podľa požadovaných potrieb)
 5. služby týkajúce sa editácie kont google my business
 6. správu sociálnych sietí
 7. široké a dlhodobé stratégie
 8. iné individuálne dojednané služby v Zmluve. 

2.10 “Diela” sú najmä nasledovné diela vykonávané Spoločnosťou pre Objednávateľa na základe Zmluvy, a to najmä:

 1. kompletná tvorba webstránky najmä prostredníctvom nástroja WordPress, čo zahŕňa: 

  1. technickú a marketingovú špecifikáciu
  2. analýzu kľúčových slov – odporúčania pre tvorbu obsahu
  3. sledovacie kódy + heatmapa
  4. texty na mieru
 2. fotografické diela vrátane 360 stupňových záberov tzv. virtuálnych prehliadok
 3. grafické diela, t.j. výroba návrhov plagátov, vizitiek, korporátnej identity a iných grafických diel
 4. vytváranie animovaných bannerov 
 5. iné individuálne dojednané diela v Zmluve. 

Článok 3: Uzatváranie Zmlúv

3.1 Uzavretie Zmluvy medzi Spoločnosťou a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb (Zmluva o poskytnutí služieb) alebo vykonávanie diel (Zmluva o dielo) nastáva medzi zmluvnými stranami postupom uvedeným nižšie v tomto článku VOP. 

3.2 Spoločnosť na základe predchádzajúcej písomnej alebo ústnej objednávky od Objednávateľa pošle na e-mail Objednávateľa Návrh na uzavretie zmluvy (def. bod 2.6), ktorý sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3.3 Návrh na uzavretie zmluvy obsahuje v prílohe cenovú ponuku s minimálne nasledovnými údajmi:

 • dátum cenovej ponuky
 • údaje Objednávateľa v rozsahu obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH, telefón a e-mail na doručovanie/komunikáciu so Spoločnosťou 
 • popis Služieb alebo Diel, vrátane ceny a predpokladaného dátumu odovzdania
 • lehota platnosti cenovej ponuky

(ďalej len “cenová ponuka”)

3.4 Návrh na uzavretie zmluvy môže obsahovať aj ďalšie zmluvné podmienky nad rámec VOP a cenovej ponuky, ktoré ak sú súčasťou Návrhu na uzavretie zmluvy stávajú sa po uzavretí Zmluvy súčasťou zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami a sú pre zmluvné strany záväzné.

3.5 K platnému uzavretiu Zmluvy dochádza v momente, kedy Objednávateľ odošle e-mailom Akceptáciu návrhu na uzavretie zmluvy (def. 2.7) Spoločnosti ako odpoveď na Návrh na uzavretie zmluvy v lehote platnosti cenovej ponuky. E-mail Objednávateľa obsahujúcu Akceptáciu návrhu na uzavretie zmluvy sa považuje za prijatie návrhu v súlade s § 43c a nasl. Občianskeho zákonníka. Prílohou Akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy je cenová ponuka podpísaná štatutárnym orgánom/orgánmi Objednávateľa spôsobom uvedeným v jeho zápise v obchodnom registri. Originál podpísanej cenovej ponuky a VOP doručí Objednávateľ Spoločnosti pri najbližšom osobnom stretnutí alebo poštou, nedoručenie originálu cenovej ponuky a VOP však nemá vplyv na platnosť už uzavretej Zmluvy. Originál podpísanej cenovej ponuky a VOP nie je nutné doručovať osobne alebo poštou, ak ich Objednávateľ zašle e-mailom podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká uplynutím lehoty platnosti cenovej ponuky. 

3.6 V prípade, ak Objednávateľ odošle Akceptáciu návrhu na uzavretie zmluvy po lehote platnosti cenovej ponuky, dochádza k platnému uzavretiu Zmluvy iba v prípade, ak Spoločnosť najneskôr do troch dní odo dňa doručenia Akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy oznámi Objednávateľovi, že napriek tejto skutočnosti zmluvu uzatvára. Zmluva v tomto prípade vzniká odoslaním tohto prejavu Objednávateľovi e-mailom.

3.7 V prípade, že Akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy obsahuje akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky nad rámec Návrhu na uzavretie zmluvy, Zmluva medzi stranami nevznikne a takáto Akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy sa považuje za novú objednávku zo strany Objednávateľa. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú znovu rokovať o uzavretí Zmluvy a po týchto rokovaniach Spoločnosť zašle Objednávateľovi nový Návrh na uzavretie zmluvy. 

3.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre akúkoľvek komunikáciu ohľadom uzatvárania Zmluvy budú využívať e-mailové adresy osôb oprávnených za zmluvné strany uzatvárať zmluvy a že tieto e-mailové adresy budú obsluhovať štatutárne orgány prípadne osoby oprávnené uzatvárať za zmluvné strany zmluvy. 

3.9 V prípade, ak zmluvné strany uzavrú Zmluvu aj vo fyzickej podobe na osobnom stretnutí, vo vzťahu medzi stranami platí Zmluva uzavretá medzi stranami na osobnom stretnutí, VOP a cenová ponuka prípadne iné dojednania dohodnuté v procese uzatvárania Zmluvy podľa týchto VOP.  

Článok 4: Predmet Zmluvy o poskytnutí služieb

4.1 V prípade, ak je predmetom Zmluvy Služba, ide o Zmluvu o poskytnutí služieb. Predmetom Zmluvy o poskytnutí služieb je zmluvnými stranami dohodnutá Služba poskytovaná Spoločnosťou. Zmluva o poskytnutí služieb môže byť uzatvorená ako:

 1. Zmluva o poskytnutí jednorazových služieb, predmetom ktorej je poskytnutie konkrétnej jednorazovej Služby alebo Služieb do určitého času, alebo ako
 2. Zmluva o pravidelne poskytovaných službách, ktorá môže byť uzatvorená ako: 

  1. Zmluva o poskytovaní pravidelných služieb na určitý čas, predmetom ktorej je pravidelné (najčastejšie mesačné) poskytovanie Služby alebo Služieb počas vopred určeného obdobia, alebo ako
  2. Zmluva o poskytovaní pravidelných služieb na neurčitý čas, predmetom ktorej je pravidelné (najčastejšie mesačné) poskytovanie Služby alebo Služieb počas vopred neurčeného času.

4.2 Spoločnosť sa zaväzuje za podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí služieb poskytovať dohodnuté internetové reklamné Služby a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie týchto Služieb zaplatiť odmenu.

4.3 Špecifikácia dohodnutých poskytovaných Služieb a ich cena je uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy. V Návrhu na uzavretie zmluvy bude uvedené, či ide o Zmluvu o poskytnutí jednorazových služieb alebo Zmluvu o pravidelne poskytovaných službách (na určitý alebo neurčitý čas).

4.4 Poskytovanie Služieb v Zmluve môže byť dohodnuté ako pravidelne poskytované (s viazanosťou) alebo jednorazové (bez viazanosti). 

4.5 Pri Zmluve o pravidelne poskytovaných službách sa Spoločnosť zaväzuje raz mesačne zaslať Objednávateľovi prehľad vykonaných činností v rámci poskytnutých Služieb spolu s prípadnými návrhmi na ďalší postup pri poskytovaní Služieb (ďalej len “report”), ak Návrh na uzavretie zmluvy neurčuje inak. Návrh na uzavretie zmluvy môže určiť, že zasielanie reportov pri pravidelne poskytovaných Službách častejšie ako raz za mesiac je spoplatnené, v tomto prípade patrí za každý zaslaný report Spoločnosti odmena v sume uvedenej v Návrhu na uzatvorenie zmluvy. Pri Zmluve o poskytnutí jednorazových služieb sa Spoločnosť zaväzuje zaslať Objednávateľovi report raz, po dodaní Služby. Návrh na uzavretie zmluvy môže určiť, že zasielanie reportov pri jednorazových Službách častejšie ako raz pri dodaní Služby je spoplatnené, v tomto prípade patrí za každý zaslaný report Objednávateľovi odmena v sume uvedenej v Návrhu na uzatvorenie zmluvy.

4.6 Spoločnosť pri poskytovaní Služieb postupuje samostatne, ak však Objednávateľ vydá konkrétne pokyny k poskytovaným Službám, Spoločnosť sa ich zaväzuje dodržiavať, prípadne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov a počkať na jeho stanovisko. V prípade, že Objednávateľ trvá na vykonaní nevhodného pokynu, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.3 VOP. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy vydávať pokyny k Službám a Spoločnosť sa zaväzuje vykonať pokyny Objednávateľa najskôr ako to bude možné v rámci technických, personálnych a iných možností, čo sa Objednávateľ zaväzuje rešpektovať.

4.7 Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené tým, že poskytnuté Služby nedosiahnu Objednávateľom očakávanú úspešnosť alebo úspešnosť, ktorú predpokladom zadefinovala Spoločnosť pri uzatváraní Zmluvy.

4.8 Objednávateľ vyhlasuje, že plne zodpovedá za obsah podkladov, ktoré dodá Spoločnosti, aby ich použila pri poskytovaní Služieb.

Článok 5: Predmet Zmluvy o dielo

5.1 V prípade, ak je predmetom Zmluvy Dielo, ide o Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy o dielo je vykonanie Zmluvnými stranami dohodnutého Diela Spoločnosťou. 

5.2 Spoločnosť sa zaväzuje za podmienok stanovených Zmluvou o dielo vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie Diela zaplatiť dohodnutú odmenu. 

5.3 Špecifikácia dohodnutého Diela a jeho cena je uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy. 

5.4 V prípade, ak je predmetom Zmluvy o Dielo zhotovenie webstránky, bude použitý na zhotovenie Diela redakčný systém (CMS) niektorej tretej strany (napr. WordPress, Magento, Shoptet, WIX, Open Cart a iné), v ktorom bude Dielo plne funkčné. Objednávateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za to, že Dielo nebude plne funkčné v inom prostredí ako je prostredie CMS, v ktorom bolo Dielo vytvorené. Rovnako Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú stratu podpory CMS zo strany tretej strany a s tým spojenú prípadnú stratu funkčnosti zhotoveného Diela. Zhotoviteľ nie je povinný prispôsobiť Dielo a upraviť ho tak, aby bolo funkčné v inom prostredí ako v prostredí, v akom bolo Dielo vytvorené, a to ani v prípade straty podpory CMS zo strany tretej strany. 

5.5 V prípade, ak je predmetom Zmluvy o Dielo zhotovenie webstránky a podľa dohody Zmluvných strán bude Dielo po jeho zhotovení nahrané na webhostingový server, ktorý zabezpečuje Objednávateľ, Spoločnosť nezodpovedá za funkčnosť tohto servera a nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť Diela zapríčinenú nefunkčnosťou tohto servera. 

5.6 Spoločnosť pri vykonávaní Diela postupuje samostatne, ak však Objednávateľ vydá konkrétne pokyny k vykonávanému Dielu, Spoločnosť sa ich zaväzuje dodržiavať, prípadne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov a počkať na jeho stanovisko. V prípade, ak Objednávateľ trvá na vykonaní nevhodného pokynu, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.3 VOP.

5.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak je predmetom Diela zhotovenie webstránky, Dielo sa bude vykonávať v dvoch fázach:

 • 1. fáza, príprava vizualizácie webu
  V rámci 1. fázy zhotovenia Diela Spoločnosť pripraví návrh vizualizácie webu a predloží ho Objednávateľovi na videnie. V tejto fáze je Objednávateľ oprávnený predkladať Spoločnosti pripomienky k vizualizácii webu v lehote na poskytnutie súčinnosti (bod 6.4 VOP), ktorá plynie od predloženia vizualizácie webu na videnie, tieto pripomienky je Spoločnosť povinná primeraným spôsobom zapracovať. V prípade, ak v lehote podľa predchádzajúcej vety Objednávateľ nezašle Spoločnosti pripomienky platí, že nemá žiadne pripomienky. Spoločnosť následne predloží Objednávateľovi návrh webu na schválenie, spolu so zapracovanými pripomienkami, prípadne bez pripomienok, ak ich Objednávateľ nemal alebo v prípade, že platí, že pripomienky nemal. Schválenie návrhu vizualizácie webu bude vykonané písomne alebo elektronicky e-mailom. 1. Fáza je ukončená dňom schválenia návrhu vizualizácie webu Objednávateľom. Ak Objednávateľ neschváli návrhu vizualizácie webu v zmysle predchádzajúcej vety, je tak Objednávateľ, ako aj Spoločnosť, oprávnený/-á odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodov 14.2 a 14.3 VOP, pričom Spoločnosti v tomto prípade patrí paušálna náhrada za dovtedy vykonanú časť Diela v sume 1000,00 EUR alebo 15 % z Odmeny spoločnosti za Dielo v závislosti od toho, ktorá z týchto súm bude vyššia, pričom Spoločnosti patrí vyššia. Úhrada zálohovej faktúry vykonaná Objednávateľom sa započítava na paušálnu náhradu podľa predchádzajúcej vety, prevyšujúcu časť vykonanej úhrady zálohovej faktúry Spoločnosť vráti Objednávateľovi. Ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy do 10 dní odo dňa predloženia návrhu vizualizácie webu na schválenie, má sa za to, že návrh vizualizácie webu schválil, a to dňom, kedy mu bol predložený. Objednávateľ berie na vedomie, že schválený návrh vizualizácie webu je pre Zmluvné strany záväzný a nie je ho možné v 2. fáze akokoľvek meniť.
 • 2. fáza, finalizácia zhotovenia webu
  V rámci 2. fázy Spoločnosť dokončí Dielo za súčinnosti Objednávateľa podľa vizualizácie schválenej v 1. fáze a po dokončení tejto fázy bude Dielo odovzdané Objednávateľovi.

Článok 6: Súčinnosť Objednávateľa 

6.1 Objednávateľ berie na vedomie, že na riadne a včasné poskytovanie Služieb alebo vykonanie Diela je nevyhnutná jeho súčinnosť Spoločnosti, poskytovaná Spoločnosti riadne a včas. Objednávateľ sa zaväzuje určiť osobu zodpovednú na jeho strane za komunikáciu ohľadom poskytovania súčinnosti, táto osoba bude uvedená v cenovej ponuke, kde bude označená menom, priezviskom a e-mailom. Objednávateľ berie na vedomie, že konanie zodpovednej osoby uvedenej v cenovej ponuke ho právne zaväzuje vo veciach Zmluvy. 

6.2 Súčinnosťou sa rozumie najmä nasledovné činnosti poskytované Objednávateľom Spoločnosti, nevyhnutné na riadne vykonanie Diela alebo poskytovanie Služieb:

 • poskytovanie vysvetlení, upresnení, technických špecifikácií, podkladov, grafických materiálov, textových materiálov (okrem tých, ktoré zabezpečuje Spoločnosť podľa dohody v Zmluve), uhrádzanie poplatkov tretích strán (okrem tých, ktoré uhrádza Spoločnosť podľa dohody v Zmluve), poskytnutie prístupových údajov nevyhnutných pre poskytovanie Služieb, najmä k webstránkam, analytickým programom, sociálnym sieťam a ku google účtu.

6.3 Objednávateľ je povinný poskytovať v Zmluve dohodnutú súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie Diela alebo poskytnutie Služieb. Objednávateľ je ďalej povinný poskytovať aj takú súčinnosť, ktorá nie je v Zmluve výslovne dohodnutá, ak je zo Zmluvy, charakteru poskytovaných Služieb alebo vykonávaného Diela zrejmé, že uvedenú súčinnosť je povinný zabezpečiť Objednávateľ a že činnosť, ktorá je predmetom súčinnosti nie je predmetom Zmluvy a jej zabezpečenie nie je povinnosťou Spoločnosti.  

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť Spoločnosti do 48 hodín od doručenia požiadavky zo strany Spoločnosti. Objednávateľ berie na vedomie, že požiadavka Spoločnosti môže byť zahrnutá aj v e-maile Spoločnosti, ktorým Spoločnosť zhrnie obsah ich posledného osobného pracovného stretnutia. 

6.5 V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Spoločnosti súčinnosť ani napriek tomu, že bol na splnenie požiadavky podľa bodu 6.4 Spoločnosťou trikrát vyzvaný, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.3 VOP. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy odstúpením podľa predchádzajúcej vety má Spoločnosť nárok na zaplatenie odmeny za vykonané Dielo alebo poskytnutých Služieb zníženej o odmenu za vykonanie Diela alebo poskytnutie Služieb v rozsahu, v akom Dielo nebolo ku dňu skončenia Zmluvy vykonané resp. v rozsahu, v akom Služby neboli ku dňu skončenia Zmluvy poskytnuté. Zmluvným stranám v tomto prípade nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa zhotovovaním Diela obohatili podľa § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka. Náhrada škody nie je týmto ustanovením dotknutá.

6.6 Objednávateľ sám zodpovedá za to, že dodaný materiál neporušuje autorské práva tretích osôb. 

Článok 7: Platobná disciplína

7.1 Objednávateľ berie na vedomie, že Spoločnosť nezačne poskytovať služby a vykonávať Dielo skôr, ako bude v plnej výške uhradená zálohová faktúra, ktorá je prílohou Návrhu na uzavretie zmluvy. 

7.2 V prípade, že zálohová faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, predlžuje sa predpokladaný termín zhotovenia Diela alebo poskytnutia služieb (Predpokladaný dátum odovzdania) dohodnutý v Zmluve, o dni omeškania Objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry.

7.3 V prípade, že zálohová faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.3 VOP

7.4 Pri Zmluve o pravidelne poskytovaných službách berie Objednávateľ na vedomie, že v prípade neuhradenia mesačnej faktúry v lehote jej splatnosti Spoločnosť zastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb dohodnutých v Zmluve. Počas celej doby omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa predchádzajúcej vety nie je Spoločnosť v omeškaní s poskytovaním Služieb dohodnutých v Zmluve a voči Spoločnosti nemožno uplatňovať žiadne zmluvné pokuty, úroky, akékoľvek iné sankcie alebo náhradu škody z dôvodu, že počas omeškania Objednávateľa Spoločnosť neposkytovala Objednávateľovi Služby. Objednávateľ berie na vedomie, že počas zastavenia poskytovania Služieb zo stany Spoločnosti podľa tohto bodu VOP patrí Spoločnosti odmena aj počas pozastavenia poskytovania Služieb. 

7.5 Pri Zmluve o pravidelne poskytovaných službách berie Objednávateľ na vedomie, že v prípade neuhradenia mesačnej faktúry v lehote jej splatnosti je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.3 VOP. 

7.6 Objednávateľ berie na vedomie, že Spoločnosť sústavne sleduje jeho platobnú disciplínu, teda Spoločnosť sústavne sleduje, či Objednávateľ platí faktúry včas a riadne podľa lehoty splatnosti tej ktorej faktúry. V prípade, že Spoločnosť vyhodnotí Objednávateľa ako platobne nedisciplinovaného podľa interných pravidiel Spoločnosti, bude Objednávateľ preradený z prioritnej skupiny klientov Spoločnosti do sekundárnej, čo bude zohľadné Spoločnosťou pri určovaní podmienok spolupráce Spoločnosti a Objednávateľa v budúcnosti (najmä dlhší dohodnutý predpokladaný termín plnenia, vyššia cena služieb a pod.). 

Článok 8: Termíny odovzdania

8.1 Termín odovzdania Diela alebo poskytnutia jednorazových Služieb je v Zmluvne dohodnutý zmluvnými stranami ako predpokladaný dátum odovzdania (ďalej len “Predpokladaný dátum odovzdania”) a je uvedený v cenovej ponuke. Pri Zmluve o pravidelne poskytovaných službách poskytuje Spoločnosť Objednávateľovi služby kedykoľvek v priebehu mesiaca bez určenia Predpokladaného dátumu odovzdania, podľa časových možností Spoločnosti v hodinovom rozsahu určenom v Návrhu na uzavretie zmluvy. 

8.2 Predpokladaný dátum odovzdania Diela alebo poskytnutia jednorazových Služieb sa môže zmeniť len:

 1. dohodou zmluvných strán
 2. neposkytnutím súčinnosti zo strany Objednávateľa alebo
 3. v prípade podľa bodu 7.2 VOP.

8.3 V prípade bodu 8.2 písm. b) VOP Spoločnosť zastaví poskytovanie Služieb alebo vykonávanie Diela. V tomto prípade sa predlžuje Predpokladaný termín zhotovenia Diela alebo poskytnutia služieb dohodnutý v Zmluve o dni omeškania Objednávateľa s poskytovaním súčinnosti. Počas celej doby omeškania Objednávateľa s neposkytnutím súčinnosti podľa predchádzajúcej vety nie je Spoločnosť v omeškaní s poskytovaním Služieb dohodnutých v Zmluve alebo s dodaním Diela dohodnutého v Zmluve a voči Spoločnosti nemožno uplatňovať žiadne zmluvné pokuty, úroky, akékoľvek iné sankcie alebo náhradu škody z dôvodu, že počas omeškania Objednávateľa neposkytovala Spoločnosť Objednávateľovi Služby alebo že nedodal Dielo včas. 

8.4 Ak Objednávateľ v prípade Zmluvy o pravidelnom poskytovaní služieb neposkytuje  potrebnú súčinnosť, Spoločnosť zastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb dohodnutých v Zmluve. Počas celej doby omeškania Objednávateľa s neposkytnutím súčinnosti podľa predchádzajúcej vety nie je Spoločnosť v omeškaní s poskytovaním Služieb dohodnutých v Zmluve a voči Spoločnosti nemožno uplatňovať žiadne zmluvné pokuty, úroky, akékoľvek iné sankcie alebo náhradu škody z dôvodu, že počas omeškania Objednávateľa neposkytoval Objednávateľovi Služby. Objednávateľ berie na vedomie, že počas zastavenia poskytovania Služieb zo stany Spoločnosti podľa tohto bodu VOP patrí Spoločnosti odmena aj počas pozastavenia poskytovania Služieb. 

8.5 Pri výpočte Predpokladaného dátumu odovzdania Služby alebo dodania Diela Spoločnosť zohľadňuje aktuálnu dostupnú časovú kapacitu zamestnancov Spoločnosti v deň tvorby Návrhu na uzavretie zmluvy a počíta s tým, že mu bude zo strany Objednávateľa poskytnutá súčinnosť do 48 hodín od odoslania požiadavky. 

8.6 V prípade, ak je predmetom Zmluvy o Dielo zhotovenie webstránky, okrem Predpokladaného dátumu odovzdania sa realizácia tohto Diela riadi týmito termínmi: 

 • v rámci 1. fázy zhotovenia Diela predloží Spoločnosť návrh vizualizácie webu Objednávateľovi na schválenie v lehote uvedenej v Návrhu na uzavretie zmluvy. Táto lehota sa predlžuje rovnakým spôsobom, ako sa predlžuje Predpokladaný dátum odovzdania, bod 8.2 VOP sa tu teda použije primerane. 
 • 2. fáza zhotovenia Diela bude dokončená v Predpokladanom dátume odovzdania. 

Článok 9: Odmena Spoločnosti – cena za Služby a Dielo 

9.1 Cena za Služby a Dielo je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve (ďalej len “Odmena spoločnosti”). Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že Odmena spoločnosti nezahŕňa výdavky na inzerciu v reklamných systémoch, ak nie je v Zmluve dojednané inak.

9.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

9.3 V prípade Zmluvy o pravidelnom poskytovaní služieb si Spoločnosť vyhradzuje právo zmeniť Odmenu spoločnosti, pričom sa však zaväzuje nezmeniť cenu vo vzťahu k Objednávateľovi na vyššiu, ako účtuje ostatným svojim Objednávateľom za porovnateľné služby. Spoločnosť je povinná Objednávateľovi oznámiť zmenu ceny pravidelne poskytovaných služieb aspoň 10 dní pred koncom kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý už má platiť zmenená cena, pričom ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou ceny služieb, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle bodu 14.2 VOP. Ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy do 10 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, má sa za to, že zmenu Odmeny spoločnosti schválil. 

9.4 V prípade pravidelne poskytovaných služieb, ak Objednávateľ oznámi Spoločnosti, minimálne 14 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, že chce služby pozastaviť, nebude mu Spoločnosť za toto prechodné obdobie fakturovať Odmenu spoločnosti. To neplatí pre prípad, keď sa Objednávateľ zaviaže k odoberaniu služby, ktorá je podmienená viazanosťou a pravidelným odberom služieb.

9.5 V prípade predčasného skončenia Zmluvy sa Odmena spoločnosti za Dielo zníži pomerne v rozsahu, v akom Dielo nebolo ku dňu skončenia Zmluvy vykonané. Zmluvným stranám v tomto prípade nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa zhotovovaním Diela obohatili podľa § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka. Náhrada škody nie je týmto ustanovením dotknutá.

Článok 10: Fakturácia a platobné podmienky

10.1 Spôsob fakturácie Odmeny spoločnosti určuje Zmluva. Spôsob fakturácie v Zmluve môže byť dohodnutý ako:

 1. úhrada celej Odmeny spoločnosti vopred na základe zálohovej faktúry,
 2. pravidelné mesačné fakturovanie Odmeny spoločnosti pri Zmluve o pravidelnom poskytovaní služieb alebo
 3. úhrada časti Odmeny spoločnosti na základe zálohovej faktúry a úhrada zvyšnej časti Odmeny spoločnosti na základe faktúr podľa Zmluvy. 

10.2 V prípade, ak bola Objednávateľovi zo strany Spoločnosti vystavená zálohová faktúra, zaväzuje sa Spoločnosť po odovzdaní Diela alebo po poskytnutí Služby alebo po predčasnom ukončení Zmluvy vystaviť riadnu faktúru. 

10.3 Splatnosť faktúr (aj zálohových) je dohodnutá na sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Spoločnosť doručí faktúru Objednávateľovi elektronicky. Po obdržaní úhrady Odmeny spoločnosti zašle Spoločnosť e-mailom Objednávateľovi potvrdenie o zrealizovanej platbe alebo podá informáciu o začatí poskytovania Služieb alebo vykonávania Diela.

10.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Odmeny spoločnosti je Objednávateľ povinný Spoločnosti zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,5 % denne z Odmeny spoločnosti vyúčtovanej v príslušnej faktúre po lehote splatnosti.

10.5 Spôsob platby Odmeny spoločnosti v mene EURO je možný na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK20 0900 0000 0051 3446 0873, a to prevodným príkazom alebo vkladom na účet. Úhrada Odmeny Spoločnosti v ostatných menách je možná na účet vedený v banke Revolut Ltd, IBAN: GB43 REVO 0099 6920 1467 68, a to prevodným príkazom alebo vkladom na účet.

Článok 11: Osobitné práva a povinnosti Objednávateľa

11.1 Objednávateľ je povinný najmä:

 1. poskytnúť Spoločnosti plnú súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela alebo poskytovanie Služieb v súlade s článkom 6 VOP,
 2. včas informovať Spoločnosť o všetkých podstatných záležitostiach súvisiacich s predmetom Zmluvy, najmä problémoch a prekážkach, o nevyhnutnej zmene rozsahu predmetu plnenia a o hroziacej škode,
 3. prevziať vykonané Dielo,
 4. prijať poskytnutú Službu,
 5. zaplatiť za vykonané Dielo, poskytnuté Služby v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami,
 6. preukázateľne a včas oboznámiť Spoločnosť so všetkými pokynmi týkajúcimi sa najmä, nie však výlučne, technickej prevádzky svojich webstránok, ako aj so všetkými prípadnými zmenami svojich analytických programov alebo prístupových údajov.

11.2 Objednávateľ súhlasí s uvedením obchodného mena/názvu a loga svojej firmy v referenciách Spoločnosti.

Článok 12: Osobitné práva a povinnosti Spoločnosti 

12.1 Spoločnosť je povinná vždy postupovať v záujme Objednávateľa tak, aby všetky jeho úkony a plnenia boli uskutočňované a zabezpečované s odbornou starostlivosťou v dohodnutom termíne plnenia.

12.2 Spoločnosť je oprávnená navrhnúť zmenu rozsahu predmetu Zmluvy. Takto navrhnutá zmena musí byť odsúhlasená Objednávateľom.  

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že hmotné výsledky plnení podľa Zmluvy budú archivované u Spoločnosti po dobu 10 rokov, na čo dáva Objednávateľ súhlas uzatvorením Zmluvy.  

Článok 13: Odovzdanie Diela a Služby 

13.1 Spoločnosť vyzve Objednávateľa e-mailom na odovzdanie a prevzatie Predmetu diela, kde určí aj termín jeho odovzdania, a to najmenej tri dni vopred. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať v tomto termíne.

13.2 O výsledku preberacieho konania spíšu Zmluvné strany Protokol o prevzatí diela, ktorý zároveň podpíšu. Protokol o prevzatí diela môže byť odsúhlasený aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu, pričom takéto jeho odsúhlasenie nahrádza fyzický podpis a považuje sa za písomnú formu uzavretia Protokolu o prevzatí diela. Objednávateľ a Spoločnosť sa dohodli na tom, že Dielo je Objednávateľ povinný prevziať s uvedením prípadných drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Spoločnosť je povinná drobné vady a nedorobky odstrániť do 30 dní odo dňa prevzatia Diela. Prevzatie Diela Objednávateľom s drobnými vadami a nedorobkami zakladá právny nárok Spoločnosti na zaplatenie Odmeny spoločnosti v celom rozsahu podľa článku 8 tejto Zmluvy.  Protokol o prevzatí Diela bude obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

 1. identifikáciu Diela s uvedením odkazu na Zmluvu,
 2. identifikáciu osôb, ktoré sa zúčastnili na odovzdaní Diela na strane Zhotoviteľa a Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia,
 3. zhodnotenie kvality Diela a údaj, že:

  1. Dielo bolo vykonané riadne, bez vád a nedorobkov a Objednávateľ potvrdzuje jeho prevzatie bez výhrad alebo
  2. Dielo bolo vykonané s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho funkčnosti a Objednávateľ ho prevzal s výhradami. V tomto prípade bude uvedené o aké vady a nedorobky išlo, opatrenia na odstránenie vád a nedorobkov a termín konečného odovzdania a prevzatia Diela, o ktorom bude spísaný Protokol o odstránení vád a nedorobkov alebo 
  3. Odmietnutie prevzatia Diela zo strany Objednávateľa, uvedenie vád Diela opatrenia a lehoty na odstránenie vád a nedorobkov a termín náhradného odovzdania a prevzatia Diela. 
 4. zoznam odovzdanej dokumentácie, prípadne chýbajúcu dokumentáciu ako vadu Diela,
 5. dátum, čas a miesto odovzdania a prevzatia Diela
 6. identifikáciu osôb, ktoré sú poverené na odovzdanie a prevzatie Diela na strane Zhotoviteľa a Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia a ich podpisy potvrdzujúce odovzdanie a prevzatie Diela.

13.3 V prípade, ak zo strany Objednávateľa bezdôvodne nedôjde k protokolárnemu prevzatiu Diela v súlade s bodom 13.2 tohto článku Zmluvy alebo ak Objednávateľ neposkytuje súčinnosť na protokolárne prevzatie Diela alebo ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Protokol o prevzatí diela a Spoločnosť po preskúmaní oznámenia vád a dôvodov odopretia podpisu Protokolu o prevzatí diela zistí, že dôvodom odmietnutia prevzatia nie sú vady Diela brániace jeho riadnemu užívaniu, považuje sa uplynutím tretieho dňa odo dňa plánovaného termínu odovzdania Dielo za prevzaté bez vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela. Také odovzdanie Diela zakladá právny nárok na zaplatenie Odmeny spoločnosti v celom rozsahu podľa článku 8 tejto Zmluvy.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ užíva Dielo napriek tomu, že toto nebolo protokolárne prevzaté, Dielo sa s odkazom na ust. § 555 ods. 1 Obchodného zákonníka považuje za vykonané, pričom nastáva fikcia prevzatia Diela zo strany Objednávateľa. Takéto odovzdanie Diela zakladá právny nárok na zaplatenie Odmeny spoločnosti v celom rozsahu podľa článku 8 tejto Zmluvy.

13.5 Vlastnícke právo k Predmetu diela nadobúda Objednávateľ jeho prevzatím.

13.6 Služba sa považuje za odovzdanú a prevzatú dňom jej poskytnutia zo strany Spoločnosti. 

Článok 14: Ukončenie platnosti Zmluvy 

14.1 Zmluvu je možné ukončiť len týmto spôsobmi:

 1. dohodou,
 2. odstúpením od Zmluvy podľa bodu 14.2 a 14.3 VOP alebo 
 3. výpoveďou Zmluvy o poskytovaní služieb na neurčitý čas podľa bodu 14.9.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť iba v prípadoch ustanovených vo VOP, a to:

 1. podľa bodu 5.7 VOP
 2. podľa bodu 9.3 VOP 
 3. Spoločnosť nedokáže splniť Predpokladaný termín plnenia ani plniť v náhradnom termíne o viac ako 30 kalendárnych dní po uplynutí posledného dohodnutého náhradného termínu
 4. pri Zmluve o pravidelnom poskytovaní služieb v prípade, ak Spoločnosť dva kalendárne mesiace po sebe neposkytla Objednávateľovi žiadne služby napriek predchádzajúcej e-mailovej výzve Objednávateľa.

14.3 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Spoločnosti

Spoločnosť môže od Zmluvy odstúpiť iba v prípadoch ustanovených vo VOP, a to:

 1. podľa bodu 4.6 VOP
 2. podľa bodu 5.6 VOP 
 3. podľa bodu 5.7 VOP 
 4. podľa bodu 6.5 VOP 
 5. podľa bodu 7.3 VOP 
 6. podľa bodu 7.5 VOP
 7. ak Objednávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti stanovenú vo VOP 
 8. ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny spoločnosti na základe faktúry po lehote splatnosti a neuhradí ju ani v dodatočnej lehote 15 kalendárnych dní od doručenia e-mailovej výzvy Spoločnosti alebo 
 9. ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu zo Zmluvy.

14.4 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:

 1. ak druhá zmluvná strana vstúpi do likvidácie,
 2. ak na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.

14.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia. Odstúpenie od Zmluvy môže byť vykonané aj elektronicky, najmä e-mailom.

14.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo sú zmluvné strany povinné dodržať svoje zmluvné záväzky, a to pomerne podľa stavu zhotovenia Diela alebo rozsahu poskytnutých Služieb:

 1. je Spoločnosť povinná odovzdať Objednávateľovi Dielo v stave ku dňu nadobudnutia účinnosti odstúpenia,
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti faktúru vystavenú za skutočný objem realizovaných prác zodpovedajúci rozpracovanosti Diela, ktoré prináležia Spoločnosti ku dňu odstúpenia od Zmluvy. 

14.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní Služieb, predmetom ktorej je poskytnutie jednorazových Služieb, sú zmluvné strany povinné dodržať svoje zmluvné záväzky, a to pomerne podľa rozsahu už poskytnutých Služieb/čiastkových Služieb:

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti faktúru vystavenú za skutočný objem poskytnutých Služieb/poskytnutých čiastkových Služieb zodpovedajúci rozsahu poskytnutých Služieb/poskytnutých čiastkových Služieb, ktoré prináležia Spoločnosti ku dňu odstúpenia od Zmluvy. 

14.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy o pravidelnom poskytovaní služieb patrí Spoločnosti v plnom rozsahu Odmena spoločnosti za poskytnuté Služby/poskytnuté čiastkové Služby ku dňu odstúpenia od Zmluvy. 

14.9 Výpoveď zmluvy

Objednávateľ aj Spoločnosť sú oprávnení vypovedať Zmluvy o poskytovaní služieb na neurčitý čas, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

14.10 Pri výpovedi podľa bodu 14.9 platnosť Zmluvy o poskytovaní služieb na neurčitý čas zanikne po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní dvoch kalendárnych mesiacov, pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpoveď musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. Výpoveď môže byť vykonaná aj elektronicky, najmä e-mailom. 

14.11 Počas výpovednej doby Spoločnosť naďalej poskytuje Služby, pričom za tieto poskytnuté služby má nárok na vyplatenie dohodnutej ceny služby.

14.12 Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nezanikajú nároky a povinnosti, ktoré podľa svojej povahy nemajú zaniknúť ukončením zmluvy, ako je najmä povinnosť mlčanlivosti, prípadné nároky na náhradu škody, nárok na zaplatenie Odmeny spoločnosti, či nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

14.13 V prípade preukázaného porušenia povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať od zmluvnej strany, ktorá povinnosť porušila zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR, za každé porušenie povinnosti zvlášť. Uplatnením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody.

Článok 15: Obmedzenie právnej zodpovednosti

15.1 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vyplynú z poskytnutých Služieb alebo vykonaných Diel, a to ani vtedy, keď bola Spoločnosť upozornená na možnosť vzniku takejto škody.

15.2 Toto obmedzenie zodpovednosti bude platné bez ohľadu na to, či škody vzniknú používaním, zneužívaním, nemožnosťou používať alebo spoliehaním sa na Službu/ Dielo alebo obsah tretích strán sprístupnený prostredníctvom tejto Služby/Diela či v spojení s ním, alebo vzniknú prerušením, zastavením alebo ukončením poskytovania ktorejkoľvek Služby alebo obsahu tretích strán sprístupneného prostredníctvom tejto Služby či v spojení s ním (vrátane takých škôd, ktoré vzniknú tretím stranám). 

15.3 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovanie služieb Spoločnosťou nenahrádza služby poskytované jeho obchodným oddelením, nenahrádza služby ekonóma a finančného poradcu, ako ani nerieši finančné či iné problémy Objednávateľa. Spoločnosť nie je zodpovedná za obchodný výsledok, pokles návštev na web stránke, stratu dát a iné – pred, počas a po skončení poskytovania Služieb alebo vytvárania Diela.

Článok 16: Mlčanlivosť, obchodné tajomstvo 

16.1 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky informácie, získané počas platnosti Zmluvy, sa považujú za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú so všetkými skutočnosťami, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu Zmluvy, zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, ak strany uzatvorili pri realizácii tejto zmluvy osobitnú zmluvu o ochrane dôverných informácií, ochrane obchodného tajomstva a pod. Zmluvné strany sa rovnako zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré nastali a ktoré sa dozvedeli počas rokovania o uzatvorení Zmluvy. 

16.2 Akékoľvek dôverné informácie zostávajú výhradným vlastníctvom odovzdávajúcej strany a prijímajúca strana vyvinie na zachovanie ich dôvernosti a na ich ochranu rovnaké úsilie, ako by išlo o jej vlastné dôverné informácie. Tieto dôverné informácie bude zhotoviteľ chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním; na tento účel príjme technické, organizačné a personálne opatrenia. Pri poskytovaní informácií o plnení predmetu tejto Zmluvy tretím stranám za účelom referencií, sa obe strany zaväzujú nepublikovať dôverné informácie druhej strany, neodovzdať ich tretej strane, ani svojim vlastným zamestnancom a zástupcom s výnimkou tých, ktorí s nimi potrebujú byť oboznámení, aby mohli splniť Zmluvu alebo používať predmet Zmluvy. Obe strany sa zároveň zaväzujú nepoužiť dôverné informácie druhej strany inak, ako za účelom plnenia Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

16.3 Za dôverné informácie sú považované všetky vzájomne poskytnuté informácie v ústnej, písomnej forme alebo elektronickej podobe, predovšetkým akékoľvek informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou alebo v súvislosti s procesom jej uzatvárania, know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej povahy súvisiace s činnosťami druhej strany, ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu hodnotu, a ktoré majú byť utajené a nie sú v príslušných obchodných kruhoch známe alebo ktorých zverejnenie prijímajúcou stranou by odovzdávajúcej strane mohlo spôsobiť škodu.

16.4 Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté ukončením zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami a  povinnosti z neho vyplývajúce trvajú aj po skončení platnosti Zmluvy.

16.5 Objednávateľ sa v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti stanovenej v tomto článku VOP zaväzuje zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu v sume 10.000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti mlčanlivosti. Nárok na náhradu škody nie je zaplatením alebo uplatnením tejto zmluvnej pokuty dotknutý. 

16.6 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti a prezradenia know-how a iných dôverných informácií akejkoľvek tretej strane môže Spoločnosť z účtu Objednávateľa stiahnuť kampane a akúkoľvek inú ním vytvorenú prácu (Služby alebo Diela), ktorú/ktoré Spoločnosť sama kreatívne vytvorila. 

Článok 17: Autorské práva, licenčné podmienky 

17.1 Zmluvné stranu berú na vedomie, že pri vykonávaní Diela a pri poskytovaní Služieb v zmysle Zmluvy môže dôjsť k vytvoreniu Autorského diela Spoločnosťou ako autorom (ďalej len “Autorské dielo). 

17.2 Autorským dielom sa na účely týchto VOP rozumie dielom v zmysle § 3 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, teda najmä výsledok činnosti copywritera, autora odborných alebo umeleckých článkov (najmä reklamné texty a propagačné materiály, PR články, články do novín, časopisov a na webstránku, umelecké texty) ako aj výsledok činnosti grafika, ilustrátora (najmä logo, webdizajn, grafika letáku, katalógu, prospektov, ilustrácia), ktoré vytvorí Spoločnosť ako výsledok poskytovania Služieb alebo vykonávania Diel a ktoré Spoločnosť Objednávateľovi odovdzá spolu s Dielom alebo pri poskytovaní Služieb. 

17.3 Spoločnosť udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Autorského diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú (ďalej len “licencia”). Táto licencia je udelená ako nevýhradná, pričom Objednávateľ je oprávnený použiť Autorské dielo iba nasledovnými spôsobmi v súlade s účelom Zmluvy:

 1. verejným vystavením Diela prostredníctvom siete internet
 2. používaním Diela Objednávateľom na obchodné účely, na poskytovanie informácií a na reklamu.

17.4 Spoločnosť udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú licenciu na použitie Autorského diela.

17.5 Spoločnosť a Objednávateľ sa dohodli, že Spoločnosť udeľuje Objednávateľovi licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.

17.7 Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Autorského diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu).

Článok 18: Cookies

18.1 Webstránka Spoločnosti používa Cookies, za účelom zbierania informácií. Webstránka Prevádzkovateľa môže nastaviť cookies pre webový prehliadač Objednávateľa alebo každého návštevníka stránky pri prístupe na internetovú stránku alebo pri využívaní Služieb. Tzv. cookie je malým kúskom informácie, ktorá je inštalovaná v počítači Objednávateľa alebo každého návštevníka a identifikuje ich prehliadač počas ich práce na príslušnej webovej stránke. Cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií Objednávateľa alebo návštevníka. Webstránka Spoločnosti môže nastaviť cookies pre konkrétneho Objednávateľa alebo návštevníka jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup ku cookies tejto internetovej stránky, nie ku cookies z iných internetových stránok.

Článok 19: Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

V rámci zmluvných vzťahov založených týmito VOP sa vychádza z toho, že účastníkmi sú podnikatelia, t.j. SZČO, právnické osoby. Avšak pre prípad, že Objednávateľom je fyzická osoba spotrebiteľ, Poskytovateľ poskytuje nasledovné informácie:

19.1 Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu (e-mailom ads@targetovo.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS”) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

19.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

19.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 € s DPH.

Článok 20: Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

20.1 Za účelom spolupráce s Objednávateľom a s osobami konajúcimi v jeho mene, resp. Za účelom spolupráce priamo s fyzickou osobou nepodnikateľom, Spoločnosť (ďalej v tomto článku VOP ako „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb – dotknutých osôb. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania. Prevádzkovateľ  pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

20.2 V záujme splnenia zákonných povinností voči dotknutým osobám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľaTargetovo s. r. o. so sídlom Zimná 205/70, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 51 059 207, Kontakt, tel. č.+421 950 880 198, e-mail: ads@targetovo.sk
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby samuel@targetovo.sk
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

  1. Právny základ: Plnenie Zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením Zmluvy vykonaných na žiadosť Objednávateľa. Účel:  realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie.
  2. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.
   Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa.
  3. Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na vytváraní obchodných príležitostí, poskytovaní údajov o svojej činnosti a propagovaní svojich aktivít, záujem na získavaní nových obchodných partnerov a potenciálnych spolupracovníkov.
   Účel: organizovanie konferencií a iných podujatí, prevádzka kontaktného formulára na webstránke Prevádzkovateľa.
  4. Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.
   Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.targetovo.sk .
  5. Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek a ponúk Prevádzkovateľa (newsletter). Dotknutá osoba udelí súhlas dobrovoľným vložením jej e-mailovej adresy, na ktorú má záujem o zasielanie noviniek a ponúk od Prevádzkovateľa.
   Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb.

20.3 Spracúvané osobné údaje

Na základe vyššie uvedeného Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska,
 2. údaje o službách o ktoré má dotknutá osoba záujem alebo ktoré poskytuje, 
 3. údaje zo vzájomnej komunikácie s dotknutou osobu (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 4. platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.), pokiaľ došlo k plneniu za Služby,
 5. v prípade navštívenia tohto webového sídla dotknutou osobou – IP adresa, webové logy, cookies,
 6. v prípade prevádzky newslettra – e-mail.

20.4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov 

Osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  

 1. zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, s ktorými spolupracuje pri realizácii zmluvného vzťahu s dotknutou osobu, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových alebo cloudových služieb; napr. Google, Microsoft, pri prevádzkovaní Newslettra je príjemcom prevádzkovateľ aplikácie Mailchimp spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA,
 2. zamestnancom a orgánom Spoločnosti,
 3. iným subjektom spolupodieľajúcim sa na organizácii konferencií a iných podujatí, o ktoré prejavia klienti Spoločnosti záujem;
 4. subjektom verejnej moci (napr. Súdom, Polícii SR a pod.) v prípade zmluvných partnerov, ak to ukladajú právne predpisy alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, 
 5. audítorským spoločnostiam, advokátskej kancelárii, 
 6. našim subdodávateľov.

20.5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie Prevádzkovateľ sa snaží obmedziť a zamedziť akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií mimo Európskej únie. Niektorí subdodávatelia Prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov (uvedení vyššie) môžu mať sídlo alebo servery v USA, ktorá je treťou krajinou mimo Európskej únie, a teda nie je zaručená ochrana osobných údajov tak ako v Európskej únii. Iba spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu, sú podľa rozhodnutia Európskej komisie považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v Európskej únii. Prevádzkovateľ preto využíva iba služby takýchto spoločností certifikovaných v rámci  EU-US Privacy Schield napr.: Microsoft Corporation, Google LLC, MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a).

20.6 Doba uchovávania osobných údajov 

Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby. V prípade využitia kontaktného formulára na webstránke alebo účasti na konferencii maximálne 1 rok od udalosti. Pri spracúvaní údajov na prevádzku newslettra iba po dobu trvania Vášho súhlasu, najneskôr do 5 rokov od jeho udelenia.

20.7 Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi 

Dotknutá osoba má práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:

 1. Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. 
 2. Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 3. Právo na výmaz – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie,
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne,
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje,
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 4. Právo na obmedzenie spracovania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť,
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
  4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 
 5. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 6. Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 7. Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 8. Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

20.8 Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Pre zasielanie noviniek a reklamy máte možnosť prejaviť Váš súhlas, ak nie ste našim zákazníkom. Nemáte povinnosť nám takýto súhlas poskytnúť. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať, chcete sa zúčastniť na našom podujatí alebo navštívite naše webové sídlo, vtedy je už potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám služby, resp. Vám nebude umožnené plnohodnotne prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať. 

20.9 Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

20.10 Iné aspekty ochrany osobných údajov 

V prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č.+421 950 880 198 alebo e-mail: ads@targetovo.sk.

Článok 21: Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

21.1 Ak Objednávateľ patrí ku klientom Spoločnosti, teda Spoločnosť s ním uzavrela Zmluvu, Spoločnosť zasiela Objednávateľovi ponuky produktového portfólia Spoločnosti a iné marketingové ponuky a aktivity s cieľom poskytnúť Objednávateľovi Služby, Diela a iné produkty Spoločnosti, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú Objednávateľomvým finančným, sociálnym a iným potrebám. V tomto prípade Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ v súvislosti s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Objednávateľ môže bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie osobných údajov v čase ich získavania, teda najmä pri uzatváraní Zmluvy a pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol. Odmietnutie môže Objednávateľ vykonať písomne, poštou na adresu sídla spoločnosti Targetovo s. r. o. alebo e-mailom na ads@targetovo.sk

21.2 V rámci vyššie uvedeného Spoločnosť spracúvava osobné údaje v rozsahu podľa článku 20 VOP.

Článok 22: Doručovanie a zachovanie písomnej formy 

22.1 Všetky oznámenia a právne úkony, ktoré musia, či môžu byť učinené podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, budú učinené v slovenskom jazyku a doručené osobne, medzinárodne uznávaným doručovateľom, doporučenou poštou alebo e-mailom. Takto učinené oznámenie alebo právny úkon bude považované za doručené druhej Zmluvnej strane prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, keď bolo oznámenie doručené osobne, medzinárodne uznávaným doručovateľom alebo doporučenou poštou. V prípade doručovania oznámenia alebo právneho úkonu e-mailom je oznámenie alebo právny úkon považovaný za doručený druhej zmluvnej strane momentom odoslania e-mailu doručujúcej zmluvnej strany na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. 

22.2 Objednávateľ využíva ako komunikačný kanál medzi ním a Spoločnosťou na doručovanie/odosielanie e-mailov e-mail špecifikovaný v cenovej ponuke, prostredníctvom ktorého je oprávnený zadávať akékoľvek svoje požiadavky týkajúce sa Zmluvy (objednávka, zmena zmluvy, ukončenie zmluvy), pričom požiadavky, oznámenia alebo akékoľvek iné prejavy vôle a právne úkony odoslané z tohto e-mailu sa považujú za právne záväzné prejavy vôle Objednávateľa vo vzťahu k Zmluve a právnym vzťahom založeným Zmluvou. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby predmetný e-mail používali iba osoby, ktoré sú Oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy (teda najmä štatutárny orgán, osoba so splnomocnením alebo osoba, ktorej oprávnenie konať za Objednávateľa jej vyplýva z pracovnej pozície). Objednávateľ plne zodpovedá za porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety a v prípade porušenia tejto povinnosti je predmetným e-mailom zaslaný prejav vôle alebo právny úkony týkajúci sa Zmluvy platný a účinný bez ohľadu na to, kto ho skutočne zaslal, nakoľko Spoločnosť je dobromyseľná v tom, že predmetný e-mail obsluhujú osoby oprávnené konať za Objednávateľa.

22.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma prejavu vôle a právneho úkonu týkajúca sa Zmluvy a právneho vzťahu založeného Zmluvou (vrátane odstúpenia, výpovede a pod.) je zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, teda najmä e-mailom podľa bodu 22.2 VOP alebo ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami a je podpísaný  zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. 

Článok 23: Rozhodcovská doložka 

23.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Zmluvy a týchto VOP, alebo spory súvisiace so Zmluvou a týmito VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica zriadenom Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany prehlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

Článok 24: Zmeny VOP

24.1 Spoločnosť má právo kedykoľvek meniť a dopĺňať VOP, s čím Objednávateľ súhlasí. 

24.2 Na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Spoločnosťou založený Zmluvou sa počas celej doby jeho platnosti použijú VOP v ich účinnom znení. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách, ustanovenia o zhromažďovaní a používaní informácií o Objednávateľovi a pod.

24.3 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť v takom prípade nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených vo VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

24.4 VOP vydané Spoločnosťou strácajú platnosť a účinnosť vždy dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok vydaných Spoločnosťou. Všetky Zmluvy, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou nových VOP medzi Objednávateľom a Spoločnosťou, a ktoré sa spravovali pôvodnými VOP, sa odo dňa platnosti a účinnosti nových VOP riadia novými VOP a považujú sa za Zmluvy uzavreté medzi Objednávateľom a Spoločnosťou podľa nových VOP.

24.5 Spoločnosť o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetových stránkach https://www.targetovo.sk, https://www.targetovo.cz, https://www.targetovo.com , https://www.popisky.sk , https://www.popisky.cz s uvedením dátumu zverejnenia a zaslaním oznámenia o zmene formou e-mailu, v ktorom bude odkaz na nové VOP. 

Článok 25: Záverečné ustanovenia

25.1 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) založenými VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

25.2 VOP nadobúdajú účinnosť nasledujúcim dňom po dni ich zverejnenia podľa bodu 24.5 VOP. 

Zverejné dňom 02.09.2020